Archiwalna strona Klauzula informacyjna RODO - PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Drezdenko
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 
 

 

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest:

PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Pierwszej Brygady 21a, 66-530 Drezdenko, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydz. Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000179426, NIP 5950000276 , kapitał zakładowy: 228.000 zł.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Tel. 95 7620766, 95 7620755

Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora:

·        w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy,

·        w celu wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,

·        w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzeń roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełnienia usprawiedliwionych celów Sprzedawcy,

·        na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazania w treści udzielonej przez Klienta zgody.

 

 

- Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:

·        dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;

·        podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;

·        podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;

·        upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.

- Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej nie jest ono  warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług.

 

Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Klienta zgody. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Klient ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ( Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

Odbiorcą danych będą: PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Pierwszej Brygady 21a, 66-530 Drezdenko. Dane mogą być przekazane gminie będącej udziałowcem (współwłaścicielem) Spółki tj. Gminie Drezdenko. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

Dane mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych z Administratorem i są przetwarzane zgodnie z zasadami zawartymi w art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem systemu monitoringu jest PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku, reprezentowana przez Prezesa Zarządu

  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

- tel. 95 762 07 66

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  1. monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym. Podstawą przetwarzania jest art. 222Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) na podstawie Art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), art. 25 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a została wprowadzona ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1592)oraz art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1),

  2. Monitoring obejmuje swoim zasięgiem następujące przestrzenie:

a) wejścia do budynku głównego PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Drezdenku,

b) parkingi znajdujące się przy wejściach do budynku PGKiM Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w Drezdenku,

c) plac maszyn w siedzibie PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w

Drezdenku,

d) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)

e) wjazd na teren Zakładu

f) ujęcie wody Radowo (na zewnątrz budynku),

g) wjazd na Oczyszczalnię Ścieków (wyłącznie podgląd wizyjny, bez archiwizacji)

h) składowisko odpadów,

  1. administrator przechowuje nagrania z monitoringu wyłącznie w celach, dla których zostały pobrane. Dane z monitoringu przechowywane są przez 30 dni, chyba, że zarejestrowany obraz może być użyty lub będzie użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny.

  2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  3. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany poprzez umieszczenie klauzuli informacyjnej w holu budynku głównego Spółki oraz w budynku „B” Spółki w związku z art. ust. 15 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1),

  4. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do

- dostępu do danych,

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn

związanych ze swoją szczególną sytuacją;

  1. ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

 

Archiwalna strona