Firma

PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku, została zawiązana aktem założycielskim w dniu 10.01.1992r. Repertorium A numer 23/1992  sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym Oddział Międzychód. W akcie założycielskim określono zakres działalności, podstawę prawną utworzenia Spółki, wysokość kapitału założycielskiego oraz władze Spółki i ich kompetencje. 

Podstawą prawną działalności Spółki są przepisy:

 • Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15.09.2000 roku,
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej,
 • Umowa Spółki.

PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze , VIII Wydział Gospodarczy  pod numerem 0000179426.

Wysokość kapitału zakładowego wynosi 228.000 zł

Przedmiotem działalności Spółki jest m.in.:

 • administrowanie mieszkaniowymi zasobami gminy,
 • prowadzenie administracji zleconej domów mieszkalnych, jednostek uspołecznionych i osób fizycznych,
 • prowadzenie bieżącej konserwacji i remontów substancji mieszkaniowej gminy,
 • zarząd gminnymi terenami zielonymi,
 • zarząd urządzeniami do zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbiór ścieków na terenie miasta,
 • zarząd  publicznymi urządzeniami sanitarnymi,
 • wywóz i unieszkodliwienie nieczystości stałych i płynnych oraz prowadzenie wysypisk i wylewisk nieczystości,
 • utrzymanie czystości ulic i placów publicznych,
 • instalowanie urządzeń gazyfikacji bezprzewodowej i dystrybucji gazu płynnego propan-butan,
 • świadczenie usług lokatorskich w zakresie remontów i modernizacji mieszkań,
 • wykonywanie usług transportowych w zakresie publicznego przewozu osób na terenie  działalności przedsiębiorstwa,
 • prowadzenie działalności usługowo - transportowej, produkcja i dostawa energii cieplnej, wykonywanie prac wodno - kanalizacyjnych.