Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnię ścieków w Drezdenku wybudowano w 1997r. Jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z chemicznym wspomaganiem usuwania fosforu o aktualnym przepływie ok.1750 m3 na dobę (projektowany 5600 m3 na dobę).

Proces technologiczny oparty jest na metodzie osadu czynnego. Ścieki surowe wpływają na pompownię główną gdzie na automatycznej kracie schodkowej oddzielane są skratki. Skratki z kraty spadają na prasę śrubową, która je odwadnia i podaje do worka foliowego.

Ścieki surowe przepompowywane są za pomocą pomp zatapialnych na piaskownik pionowy. Po oddzieleniu nieczystości stałych przeznaczony jest do rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Kleśnie.

Ściek surowy oczyszczony mechanicznie grawitacyjnie spływa do komory beztlenowej, gdzie jest mieszany z osadem recyrkulowanym znad dna osadnika wtórnego i zachodzi biologiczne usunięcie związków fosforu. Z komory beztlenowej przepływa do komory osadu czynnego. Komora osadu czynnego jest modyfikowanym rowem cyrkulacyjnym z wbudowanym osadnikiem wtórnym. 

Osad jest napowietrzany w strefie nitryfikacji i klarowany na osadniku wtórnym. Tam zachodzi ostateczne oddzielenie osadu od ścieku oczyszczonego, który kolektorem odpływowym płynie do Noteci.

Zainstalowany jest również zbiornik oraz instalacja dozująca chemiczny środek do strącania fosforu - PIX. Osad nadmierny powstający w procesie oczyszczania ścieków odprowadzany jest do komory stabilizacji osadu, która pełni rolę zagęszczarki grawitacyjnej. Stąd odpompowywany jest do stacji mechanicznego odwadniania osadu wyposażonej w prasę taśmową.

Po odwodnieniu osad używany jest do rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Kleśnie. Ścieki dowożone taborem asenizacyjnym przyjmowane są przez a stację zlewną "Feko" (stacja rejestruje ilość i pH ścieków dostarczonych) i kierowane do pompowni głównej.

Budynek socjalny wyposażony jest w laboratorium, gdzie badana jest jakość ścieków. Ścieki z budynku socjalnego odprowadzane są do pompowni ścieków własnych i przepompowywane do komory biologicznej. Oczyszczalnia wyposażona jest w awaryjne źródło energii elektrycznej.