Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, przedstawiamy poniżej informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych przez PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku:

Administrator danych osobowych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego w PGKiM

PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Pierwszej Brygady 21a, 66-530 Drezdenko

adres e-mail: pgkimdrezdenko@gmail.com

tel. 95 762 07 66

iodo.pgkim@gmail.com

 

Cel przetwarzania danych osobowych

 

 

Podstawa prawna przetwarzania*

Realizacja usługi wywozu nieczystości i odpadów

Art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO

Realizacja wniosków o zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków, wydanie warunków technicznych, zapewnienie dostawy wody lub odbiór ścieków

Art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO

Realizacja zadań związanych z zarządem nad cmentarzami komunalnymi

Art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO

Usługi pogrzebowe

Art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO

Administrowanie budynkami będącymi własnością Gminy Drezdenko oraz budynkami mieszkalnymi wspólnot mieszkaniowych

Art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO

Poprawa bezpieczeństwa ochrona mienia poprzez monitoring wizyjny, obszar monitorowany:

 • obszar na zewnątrz siedziby oraz na zewnątrz budynków Spółki PGKiM Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością  w  Drezdenku,
 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK),
 • wjazd na teren Zakładu,
 • ujęcie wody Radowo (na zewnątrz budynku), Sterownia, studnie (5 szt.), trafostacja,
 • wjazd na Oczyszczalnię Ścieków (wyłącznie podgląd wizyjny, bez archiwizacji) punkt  zlewny, stacja odwadniania osadów,
 • składowisko odpadów,

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Obsługa finansowo - księgowa PGKiM

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Zawieranie oraz realizacja umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Realizacja zamówień publicznych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Wezwania do zapłaty i windykacja

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Zatrudnienie pracowników, wypłacanie wynagrodzenia, zgłaszanie do ubezpieczeń pracowników i członków rodziny, wypłacanie świadczeń socjalnych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Art. 9 ust. 2 lit. b RODO

Rekrutacja na wolne stanowiska pracy

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Prowadzenie ewidencji i archiwizacji dokumentacji, obsługa korespondencji

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Obsługa - skarg, wniosków, w tym o dostęp do informacji publicznej

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Pozyskanie danych w celach kontaktowych (telefon, adres e-mail)

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

*Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych;

*Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu podjęcia działań oraz realizacji umowy z osobą której dane dotyczą;

*Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator danych np. z zakresu prawa pracy, rachunkowości, ubezpieczeń;

*Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora (poprawa bezpieczeństwa, ochrona mienia, dochodzenie/obrona roszczeń)

*Art. 9 ust. 2 lit. b RODO – przetwarzanie danych szczególnej kategorii jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej

Odbiorcy danych osobowych

W niektórych sytuacjach, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane, w szczególności jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań Administratora. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 1. podmioty oraz osoby, których dostęp do danych wynika z przepisów prawa;
 2. strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa;
 3. banki - w celu obsługi dokonywanych transakcji;
 4. podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie;
 5. podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, w celu świadczenia usług – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych;
 6. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie informacja publiczna lub dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pozyskiwanie danych z innych źródeł

W niektórych sytuacjach, możemy pozyskiwać Twoje dane z innych źródeł, niż bezpośrednio od Państwa. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych mogą być organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Administrator poinformuje Państwa o źródle pozyskania danych, chyba że przepis szczególny zwalnia go z tego obowiązku.

Okres przechowywania danych lub kryteria ustalania tego okresu

 1. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. Po zrealizowaniu umowy, Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, przetwarzamy dane przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 3. Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań - prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa, którego dotyczy postępowanie.
 4. Jeżeli dane były zbierane na podstawie wyrażonej uprzednio przez Ciebie zgody - będziemy przetwarzać te dane do czasu jej odwołania.
 5. Jako pracodawca, jesteśmy obowiązani przechowywać dokumentację pracowniczą. Akta pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. – 50 lat, akta pracowników zatrudnionych po raz pierwszy w okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r. – 50 lat, chyba że przekażemy do ZUS oświadczenie ZUS OSW oraz raport informacyjny ZUS RIA – wówczas okres przechowywania wynosi 10 lat, akta pracowników nowo zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. – 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy.
 6. Okres przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego jest ograniczony pojemnością nośnika danych, jednakże nie przekracza on 30 dni od dnia nagrania. Następnie dane ulegają usunięciu przez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz. W szczególnych przypadkach termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO (prawnie uzasadniony interes);
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest (w zależności od rodzaju operacji przetwarzania danych):

 1. wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 2. wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy jeżeli dane są zebrane w celu podjęcia działań przed i zawarcia umowy;
 3. dobrowolne, w przypadku gdy podanie danych następuje na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, brak udzielenia zgody będzie oznaczać brak możliwości skorzystania z usługi lub wykonania innej czynności dla której dane miały być pozyskane.