Image Description
PGKiM

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Pierwszej Brygady 21a
66-530 Drezdenko

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO:

REFERENT DS. RACHUNKOWOŚCI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

 

Zarząd PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku ogłasza nabór na wolne stanowisko:

referent ds. rachunkowości Wspólnot Mieszkaniowych

w PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku,
ul. Pierwszej Brygady 21A, 66-530 Drezdenko

 

I. Wymagania niezbędne:
– posiadanie obywatelstwa polskiego
– nieposzlakowana opinia
– wykształcenie średnie/preferowane wyższe ( kierunki: ekonomiczne, rachunkowość, finanse);
– doświadczenie pracy w księgowości
– znajomość przepisów prawnych w zakresie: ustawa o własności lokali, ustawa o ochronie danych osobowych, ordynacji podatkowej i podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o rachunkowości (podstawy), ustawa o podatku od towarów i usług (podstawy)
– biegła znajomość obsługi komputera;

2.Wymagania dodatkowe
– umiejętność efektywnej, dobrej organizacji pracy, kreatywność
– umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista
– poszerzanie wiedzy, podwyższanie kwalifikacji:

II. Zakres zadań na w/w stanowisku:

  1. Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów a także rozliczeń z innych tytułów, w tym mediów;

  2. Aktualizowanie w systemie stanów zasobu mieszkaniowego (lokale własnościowe oraz komunalne), lokali użytkowych oraz pomieszczeń gospodarczych w celu obliczenia właściwych opłat i innych świadczeń;

  3. Rozliczanie należności dla gminy, prowadzenie ewidencji księgowej oraz kartotek lokali;

  4. Systematyczna analiza sald na kartotekach lokali oraz windykacja należności;

  5. Sporządzanie przelewów, dekretacja wyciągów i ich księgowanie;

  6. Rozliczanie roku, sporządzanie informacji finansowej;

  7. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej Wspólnot Mieszkaniowych oraz zasobu komunalnego Gminy Drezdenko.

  8. Ewidencja oraz rozliczanie dodatków mieszkaniowych.

  9. Wystawianie faktur dla Wspólnot Mieszkaniowych oraz Gminy Drezdenko.

  10. Obliczanie i składanie zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego, CIT-8.

III. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

1. umowa o pracę, pełny etat,

2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

IV. Wymagane dokumenty:

1. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wzór w załączeniu

2. list motywacyjny

3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór w załączeniu

V. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. rachunkowości Wspólnot Mieszkaniowych w PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku” należy składać osobiście w PGKiM Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku, mieszczacej się w Drezdenku, przy ul. Pierwszej Brygady 21A lub za pośrednictwem poczty na adres: PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku, ul. Pierwszej Brygady 21A, 66-530 Drezdenko.

Termin składania dokumentów upływa dnia 30.09.2022 r. do godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do PGKiM).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Przy wyborze na wolne stanowisko przewiduje się zastosowanie techniki naboru polegającej na analizie przesłanych dokumentów (aplikacji) i rozmowie kwalifikacyjnej. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu będą o tym poinformowani pisemnie lub telefonicznie. Jeżeli kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w przyszłych rekrutacjach – dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia obecnej rekrutacji.

PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 95 762 07 55 lub 95 762 07 66

 

Prezes Zarządu

PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Drezdenku

/--/ Maciej Bugara

Drezdenko, 15.09.2022r.

Dokumenty do pobrania: