Image Description
PGKiM

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Pierwszej Brygady 21a
66-530 Drezdenko

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO:

 

MAJSTRA W ZAKŁADZIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

 

Zarząd PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku

ogłasza nabór na wolne stanowisko : Majster w Zakładzie Zarządzania Nieruchomościami w PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku,

ul. Pierwszej Brygady 21A, 66-530 Drezdenko

 

I. Wymagania :

- wykształcenie średnie/preferowane wyższe ( kierunek związany z budownictwem

mieszkaniowym lub doświadczenie zdobyte podczas pracy związanej z budownictwem), - biegła znajomość pakietu MS Office,

- mile widziane posiadanie uprawnień :

* elektrycznych G1- w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci

energetycznych.

* gazowych G3 - w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci

gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i

zużywających paliwa gazowe.

- prawo jazdy kat. B.

 

II. Zakres zadań na w/w stanowisku:

 

Kompleksowe prowadzenie spraw mających związek z Zarządzaniem Nieruchomościami, w szczególności:

 

  1. Znajomość przepisów w zakresie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali oraz ustawy z dnia 2 lipca 1994 o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych,

  2. Wykonywanie zadań określonych w ustawie o własności lokali, oraz w umowach ze Wspólnotami Mieszkaniowymi,

  3. Stosowanie się do przepisów prawa budowlanego i zarządzeń organów nadzoru w zakresie prowadzenia (odrębnie dla każdego budynku należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej) Książek Obiektów Budowlanych,

  4. Sprawowanie nadzoru nad terminowym wykonaniem przeglądów: budowlanych, kominiarskich, elektrycznych i gazowych,

  5. Dokonywanie rejestracji oraz zlecanie wykonania napraw awarii zgłaszanych przez właścicieli lokali i najemców,

  6. Planowanie oraz nadzór nad pracą podległych pracowników,

  7. Prowadzenie gospodarki materiałowej, polegającej na pozyskaniu, wydawaniu i rozliczaniu materiałów pracownikom oraz najemcom.

 

III. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

1) umowa o pracę, pełny etat,

2) praca wykonywana w siedzibie Spółki oraz na terenie mista i gminy Drezdenko

 

IV.Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV), list motywacyjny

2) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, potwierdzenie aktualnych uprawnień elektrycznych i gazowych tzw. „sepowskich”

3) podpis o treści ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Majster w Zakładzie Zarządzania Nieruchomościami, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.) oraz zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

 

V. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty z dopiskiem ,, Dotyczy naboru na stanowisko Majster w Zakładzie Zarządzania Nieruchomościami w PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku” należy składać osobiście w PGKiM Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku, mieszczacej się w Drezdenku, przy ul. Pierwszej Brygady 21A lub za pośrednictwem poczty na adres: PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku, ul. Pierwszej Brygady 21A .

Termin składania dokumentów upływa dnia 30.05.2022 r. (poniedziałek) do godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do PGKiM).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Przy wyborze na wolne stanowisko przewiduje się zastosowanie techniki naboru polegającej na analizie przesłanych dokumentów (aplikacji) i rozmowie kwalifikacyjnej. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu będą o tym poinformowani pisemnie lub telefonicznie. Oferty pracy pozostałych kandydatów po zakończeniu rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone. PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 95 762 07 55 ; 95 762 07 66

 

 

UWAGA: Każdy dokument złożony w ofercie winien być podpisany własnoręcznie przez kandydata w sposób czytelny. Brak podpisu na każdym z dokumentów traktowany będzie jako błąd formalny oferty.

 

 

 

Prezes Zarządu

PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Drezdenku

 

/--/ Maciej Bugara

Drezdenko, 13.05.2022r