Przyjmowanie CV poza okresem rekrutacji

Istnieje możliwość złożenia dokumentów aplikacyjnych poza procesem rekrutacyjnym, prowadzonym przez PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przesłania ich drogą tradycyjną lub elektroniczną, na adres zamieszczony na stronie.

Osoby poszukujące zatrudnienia, zainteresowane złożeniem dokumentów aplikacyjnych do PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, proszone są o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych znajdujących się w niniejszej aplikacji przez PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do celów związanych z obecnie prowadzonymi lub przyszłymi rekrutacjami na wolne stanowiska pracy."

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób składających CV poza okresem rekrutacji

 

  1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”) informujemy, iż administratorem Pana/i danych osobowych jest PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Pierwszej Brygady 21a, 66-530 Drezdenko, e-mail: pgkimdrezdenko@gmail.com, tel.: 95 762 07 66.
  2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się na adres e-mail: iodo.pgkim@gmail.com.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w obecnie prowadzonych rekrutacjach lub rekrutacjach prowadzonych w przyszłości na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
  4. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Pana/i dokumenty aplikacyjne będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 2 lata od dnia złożenia aplikacji. Po okresie 2 lat dokumenty zostaną usunięte poprzez zniszczenie wersji papierowej oraz skasowanie wersji elektronicznej. Udzielona zgoda może zostać przez Pana/ią cofnięta w każdym momencie, co nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia.
  6. Ma Pan/i prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
  7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/i,  iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących, narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  9. Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane osobowe nie będą również przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.